สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มการพยาบาลเดือนกันยายน2561