สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มการพยาบาลเดือนพฤศจิกายน 2561