สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานการจัดการเดือนกันยายน2561