สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานจัดการงานทั่วไปเดือนตุลาคม2561