สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานจัดการงานทั่วไปเดือนพฤศจิกายน2561