สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานจัดการงานทั่วไปเดือนพฤษภาคม 2562