สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานชันสูตรเดือนกันยายน2561