สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานชันสูตรเดือนตุลาคม2561