สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานทันตกรรมเดือนกันยายน2561