สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานทันตกรรมเดือนตุลาคม2561