สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานเภสัชกรรมเดือนกันยายน2561