สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานเภสัชกรรมเดือนสิงหาคม2561