สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มการพยาบาลเดือนตุลาคม2561