สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงานเภสัชกรรมเดือนพฤศจิกายน2561