สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มการพยาบาลเดือนธันวาคม2561