ITA พ.ศ.2566   

MOIT1  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

            1.1  คำสั่ง/กรอบแนวทาง     

            1.2  รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่แล้วมา(ปีงบประมาณ 2565)

MOIT2  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน    

            2.1  ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย  

                 2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

                  2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร

                  2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

                  2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                  2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

                  2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูบข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                  2.1.7 ข้อมูลการติดตามหน่วยงาน

                  2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

            2.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

            2.3  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 

            2.4  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 

            2.5  ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 

            2.6  อิสโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจจุบัน 

            2.7  ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 

            2.8  นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

            2.9  แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน) 

            2.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน(เป็นไปตามข้อ9)

            2.11  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

            2.12  คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

            2.13  คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            2.14  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 

            2.15  คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 

            2.16  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 

            2.17  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2565

            2.18  ข้อมูลการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประกอบด้วย 

                  2.18.1  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีทีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

                  2.18.2  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี2566

                  2.18.3  ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2566 ประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

                  2.18.4  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

                  2.18.5  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ สขร.11)           

MOIT3 หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

MOIT4  หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

            4.1  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน 

            4.2  รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

            4.3  การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

MOIT5  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

            5.1  ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

                 5.1.1  แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565

                  5.1.2  แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565

                  5.1.3  แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565

            5.2  ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2566 

                  5.2.1  แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566

                  5.2.2  แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

                  5.2.3  แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566

          5.3  ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566

                  5.3.1  แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566

                  5.3.2  แบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566

                  5.3.3  แบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566

          5.4  ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 

                  5.4.1  แบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566

                  5.4.2  แบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566

                  5.4.3  แบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566

MOIT6  ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

            6.1  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            6.2  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

MOIT7  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

            7.1  ไตรมาสที่ 2 (รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)

            7.2  ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 

MOIT8  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย   

MOIT9  หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน  

MOIT10  หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน   

            10.1  ไตรมาสที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566)

            10.2  ไตรมาสที่ 4 (1 เมษายน 2566 - 31 สิงหาคม 2566)

MOIT11  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   

MOIT12  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน   

           12.1  ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

            12.2  ไตรมาสที่ 4

MOIT13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ   

            13.1  ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

MOIT14 หน่วยงานมีการจัดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน   

MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ   และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน   

            15.1  หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

            15.2  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT16  หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมราจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน   

            16.1  ไตรมาสที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566)

                  16.1.1  การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                  16.1.2  การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

            16.2  ไตรมาสที่ 4 (1 เมษายน 2566 - 31 สิงหาคม 2566)

                  16.2.1  การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                  16.2.2  การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT17 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน   

MOIT18  MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)   

MOIT19  หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

             19.1 ไตรมาส 2

             19.2 ไตรมาส 4

MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา   

MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน   

MOIT22  หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน   

            22.1  ไตรมาสที่2(เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566)

            22.2  ไตรมาสที่3(1 เมษายน 2566 - 31 สิงหาคม 2566)