สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานจัดการงานทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์2562