สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานจัดการงานทั่วไปเดือนธันวาคม2561