สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานชันสูตรเดือนพฤศจิกายน2561