สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานชันสูตรเดือนพฤษภาคม2562