สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานทันตกรรมเดือนพฤศจิกายน2561