สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานเภสัชกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2562