สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงานเภสัชกรรมเดือนตุลาคม2561