กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง