แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลประจำปีงบประมาณ2564