ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กโทรนิกส์(e-bidding)