วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์ (vision): เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพ

พันธกิจ (mission):

1.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

2.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

3.พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในงาน และมีความสุขในการทำงาน

ค่านิยม (values): กรอบแนวคิดที่ต้องการ “บริการด้วยหัวใจ” 

ดูแลด้วยใจ                    H : Humanize health Care

ใช้ศักยภาพเต็มที่             E : Empowerment

มีความยืดหยุ่น               A : Agility

คุณภาพผลลัพธ์              R : Result focus

ร่วมกับทุกทีม                 T : Teamwork

แนวปฏิบัติสู่ MOPH โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Mastery เป็นนายตนเอง

 • ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 • ยึดประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ร่วมเป็นหูเป็นตาและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
 • เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ

Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่

 • ใส่ใจเรียนรู้
 • พัฒนาตนเองให้ทันโลก ทันการเปลี่ยนแปลง
 • พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

People Centered ใส่ใจประชาชน

 • บริการอย่างเท่าเทียม สะดวกสบาย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ และเป็นที่ไว้วางใจ
 • ใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างประหยัด รู้คุณค่า
 • เป็นตัวอย่างที่ดีในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม

 • เปิดใจรับฟังความเห็นต่างอย่างเคารพและให้เกียรติ
 • ธำรงสัมพันธภาพฉันท์พี่น้องชาวสาธารณสุข