ITA พ.ศ.2565   

MOIT1  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

            1.1  คำสั่ง/กรอบแนวทาง     

            1.2  รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่แล้วมา(ปีงบประมาณ 2564)

MOIT2  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน    

            2.1  ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย  

                 2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

                  2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร

                  2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

                  2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                  2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

                  2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูบข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                  2.1.7 ข้อมูลการติดตามหน่วยงาน

                  2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

            2.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 

            2.3  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 

            2.4  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 

            2.5  ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 

            2.6  อิสโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจจุบัน 

            2.7  ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 

            2.8  นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

            2.9  แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน) 

            2.10  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

            2.11  คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

            2.12  คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

            2.13  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 

            2.14  คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 

            2.15  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 

            2.16  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

            2.17  ข้อมูลการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประกอบด้วย 

                  2.17.1  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีทีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

                  2.17.2  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

                  2.17.3  ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

                  2.17.4  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

                  2.17.5  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.11)           

MOIT3 หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

MOIT4  หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

            4.1  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน 

            4.2  รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

            4.3  การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

MOIT5  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

            5.1  ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 

                  5.1.1  แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564

                  5.1.2  แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564

                  5.1.3  แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564

            5.2  ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2565 

                  5.2.1  แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565

                  5.2.2  แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

                  5.2.3  แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565

          5.3  ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 

                  5.3.1  แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565

                  5.3.2  แบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565

                  5.3.3  แบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2565

          5.4  ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 

                  5.4.1  แบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565

                  5.4.2  แบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565

                  5.4.3  แบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565

MOIT6  ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

            6.1  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

            6.2  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

MOIT7  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาบุคลากร   

MOIT8  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

            8.1  ไตรมาสที่ 2 (รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564)

            8.2  ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

MOIT9  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย   

MOIT10  หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน   

MOIT11  หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน   

            11.1  ไตรมาสที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2564 - 30 มีนาคม 2565)

            11.2  ไตรมาสที่ 4 (1 เมษายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565)

MOIT12  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   

MOIT13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน   

            13.1  ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

            13.2  ไตรมาสที่ 4

MOIT14  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ   

            14.1  ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

            14.2  ไตรมาสที่ 4

MOIT15  หน่วยงานมีการจัดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน   

MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ   และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน   

            16.1  หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

            16.2  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT17  หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมราจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน   

            17.1  ไตรมาสที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2564 - 30 มีนาคม 2565)

                  17.1.1  การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                  17.1.2  การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

            17.2  ไตรมาสที่ 4 (1 เมษายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565)

                  17.2.1  การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                  17.2.2  การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

MOIT18  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน   

MOIT19  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG   

            19.1  มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

            19.2  การรวมกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG"

MOIT20  หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

             20.1 ไตรมาส 2

             20.2 ไตรมาส 4

MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา   

MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน   

MOIT23  หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน   

            23.1  ไตรมาสที่2(เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565)

            23.2  ไตรมาสที่3(1 เมษายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565)